Homepage

Nové ustanovenia v Rozpise súťaží platné na sezónu 2014-2015.

📁 Športovo-technická komisia 🕔22.september 2014
Nové ustanovenia v Rozpise súťaží platné na sezónu 2014-2015.

Nové ustanovenia v Rozpise súťaží platné na sezónu 2014-2015.

– každý oddiel štartujúci v 2. a 3. lige, ktorý nemá trénera s platnou licenciou, je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť jeho vyškolenie, resp. preškolenie. Pri nesplnení tohto opatrenia bude voči oddielu vedené disciplinárne konanie v zmysle SP a DP.

– každý oddiel štartujúci v 2., 3. a 4. lige, ktorý nemá rozhodcu s platnou licenciou, je povinný pri vypísaní najbližšieho školenia VsSTZ zabezpečiť jeho vyškolenie, resp. preškolenie. Pri nesplnení tohto opatrenia bude voči oddielu vedené disciplinárne konanie v zmysle SP a DP.

– oddiely, ktorých družstvá štartujú v 2., 3. a 4. lige dospelých musia mať mládežnícke družstvo v súťaži riadenej SSTZ alebo KSTZ. / SP čl. 4.3.7.4.7. /. Pokiaľ oddiel neprihlási do súťaže mládežnícke družstvo zaplatí nasledovný poplatok na účet VsSTZ Košice, ktorý bude použitý pri organizovaní mládežníckych podujatí. Výška poplatku :
2. liga – 60 €
3. liga – 40 €
4. liga – 20 €

– domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do 19,00 hod., 2. liga mužov do 20,00 hod. na internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu stránky. Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí. Každé družstvo je povinné pri podpise Zápisu o stretnutí uviesť čitateľne meno a priezvisko vedúceho a fotokópiu alebo scan umiestniť na uvedenú internetovú stránku tak, aby všetky údaje vrátane mena a podpisu boli čitateľné.

Ustanovenie, ktoré platí len pre 2. ligu mužov –
Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na internetovú stránku www.pinec.sk spoločnú fotografiu z nástupu na stretnutie, na ktorej musia byť z každého tímu minimálne 3 hráči, ktorí nastúpili v základnej zostave. Hráči budú na fotke umiestnení striedavo, nie všetci spolu vedľa seba z jedného klubu. Upozorňujeme oddiely 2. ligy na jednotnú výstroj.

– Pokuty : budú udeľované v zmysle ustanovení súboru predpisov ST a Disciplinárneho poriadku nasledovne
– neuvedenie mena a priezviska vedúceho družstva do zápisu 5 €
– nenastúpenie družstva 2. ligy mužov na stretnutie v jednotnej výstroji 10 €
– neskoré zaslanie originálov zápisov stretnutí 30 €
– neumiestnenie spoločnej fotografie z nástupu na stretnutie na internetovú
stránku (pri opakovanom porušení povinnosti sa sankcia zdvojnásobí) 50 €

– upozorňujem kluby, že na stránke www.sstz.sk je databáza všetkých registrovaných hráčov k 17.9.2014. Kluby sú povinné uviesť na súpisky len hráčov s platným registračným preukazom. V prípade nesplnenia tejto podmienky budú po kontrole vrátené súpisky na prepracovanie.

Tieto ustanovenia boli schválené VV VsSTZ dňa 7.8.2014

Ján Pitoňák
Predseda ŠTK VsSTZ