Homepage

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí č. 1-2014

📁 Aktuality, Metodicko-vzdelávacia komisia 🕔17.február 2014

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí č. 1-2014

Vážení športoví priatelia, tým ktorým sa to nechce celé čítať.

v zmysle platného zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí (zo dňa 4. 12. 2013), ktorý upravuje podmienky organizovania športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Vás upozorňujeme, že zákon nadobudol účinnosť dňa 1. 2. 2014.

Tento zákon nahradil pôvodný zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.

Predovšetkým si Vás dovoľujeme upozorniť na oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona:

Oznámenie podujatia

(1) Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

(2) Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr

a) 10 dní,

b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo

c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

(3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie

a) názov, druh a účel podujatia,

b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového zariadenia,

c) deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia,

d) miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,

e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,

f) predpokladaný počet divákov,

g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti,

h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia,

j) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený,

k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby,2) ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a

1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo

2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby,

l) celkový počet členov usporiadateľskej služby,

m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby,3) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,

n) počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby,

o) počet dobrovoľníkov,4) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,

p) bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom.

(4) Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

(5) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.