Oblastné majstrovstvá mládeže | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Oblastné majstrovstvá mládeže

📁 ObSTZ Humenné 🕔06.marec 2014

Oblastný  stolnotenisový  zväz  Humenné  , CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla   a

                                            obec Belá nad Cirochou

 

USPORIADAJÚ

 oblastné  majstrovstvá   mládeže   v stolnom tenise  jednotlivcov  na  rok 2014 

 

A. Všeobecné ustanovenia

 

1.U s p o r i a d a t e ľ  :  CZŠ s MŠ sv. Petra  a Pavla  a obec  Belá nad Cirochou

2.D á t u m                    :  22.marca  2014  /  sobota  /

3.M i e s t o                   :  Telocvičňa CZŠ s MŠ  sv. Petra  a Pavla  Belá nad Cirochou

4.R i a d i t e ľ s t v o   s ú ť a ž e:

RiaditeľVajda  Ján , starosta obce  Belá nad Cirochou

Hlavný rozhodca :  Sojčák   Ján  , predseda  kom.mládeže VV ObSTZ Humenné

                  Zást.hlavn. rozhodcuMgr. Hreha  Ladislav , CZŠ s MŠ   Belá nad Cirochou

                 Hlavný  usporiadateľHrežík  Marián , predseda  ObSTZ  Humenné

ZapisovateľKobanová  Michaela , člen fin. komisie  ObSTZ Humenné

5.P r i h l á š k y             :  Prihlásiť  sa  možno pred žrebovaním súťaže do 8,30hod.

B.Technické  ustanovenia

6.P r e d p i s                   : Hrá  sa  podľa pravidiel stolného  tenisu, súboru     predpisov

stolného  tenisu  a tohto rozpisu.

7.D i s c i p l í n y           :  Dvojhra  starší  žiaci

Dvojhra  staršie  žiačky

Dvojhra  mladší  žiaci

Dvojhra  mladšie  žiačky

Štvorhra  žiakov

Štvorhra  žiačky

8.S y s t é m  s ú ť a že   : Bude  určený pred  začiatkom  súťaže

9.Č a s o v ý   r o z p i s  : 8,00  –  8,30 hod.  prezentácia

8,30  –  9,00 hod. žrebovanie

9,00 hod . otvorenie a začiatok  súťaže

10.Podmienky  š t a r t u : Prihlásiť  sa  môžu  hráči   hrajúci  za  oddiely  z okresov Humenné,

Snina a Medzilaborce.

11.R o h o d c o v i a        : Budú  určení hlavným rozhodcom.

12.L o p t i č k y               : Dodá usporiadateľ

13.D i p l o m y  a  c e n y: Prví  štyria  dostanú diplomy  a vecné ceny. Víťazi  získajú titul

Majster oblasti na  rok  2014

 

 

 

Marián   HREŽÍK                                                            Ján  Sojčák    

Predseda  ObSTZ  Humenné                          Hlavný  rozhodca ,preds. kom. mládežeObSTZ

Oblastné majstrovstvá mládeže