INFO z VV VsSTZ | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

INFO z VV VsSTZ

📁 Nezaradené 🕔20.marec 2014

Stručné informácie z výkonného výboru od aktívu klubov 

Materiály schválené  VV –  Podpora VV VsSTZ klubom pri  ziskaní 2%  dane z príjmu“         pripravil JUDr.Fink. Záujem prejavili 2 kluby.Súčasťou bolo preveriť právny status klubov z pohľadu ich možného  financovania za výsledky mládeže   

                                       Rokovací poriadok VV VsSTZ č.1/2013   návrh pripravil JUDr.Fink         V zmysle tejto smernice členovia VV vykonávajú svoju činnosť bezplatne  okrem   hotových výdavkov na činnosť komisie.

                                       Ekonomická smernica VsSTZ č.1/2014   návrh pripravil JUDr.Fink Podľa smernice ide do Fondu mládeže  50% z vkladov družstiev, 100% z poplatkov na mládež a 100% vrátených prostriedkov za registrácie.Prijatím novej ES došlo k výraznému zníženiu nákladov a odmien súvisiacich s činnosťou VsSTZ, nakoľko sa znížili všetky doteraz vyplácané odmeny /kancelária, ŠTK, ŠTK mládeže/, teda došlo k šetreniu na výdavkovej časti.

Zavedenie zadávania výsledkov na www.pinec.sk   Ing.Szarvaš, správca stránky, Pitoňák, ŠTK  Spustenie novej webovej stránky VsSTZ  koncom roka 2013              admin Ing.Reho  Zorganizovanie 2 školení  a seminárov rozhodcov                            Stanislav Dubec

 Prijatie opatrenia pre dohadovanie výsledkov v stretnutiach – Ktorýkoľvek z členov VV je oprávnený bez ohlásenia vykonať kontrolu stretnutí družstiev v súťažiach  vyhlásených  VsSTZ. Právo kontroly majú aj členovia ŠTK.

Vyhlásené a zabezpečené M-VS mužov a žien pre rok 2014               Pitoňák

Upozornenie klubov o sankcionovaní pri    neúplnom   a neskorom    hlásení výsledkov stretnutí.           Počínajúc druhou polovicou súťaží sa porušenie vydaných pravidiel pre hlásenie výsledkov                          rieši   pokutami v zmysle rozpisu súťaží.

Zverejnenie propozícií M-VS mládežníckych kategórií družstiev a jednotlivcov     Solár

Uhradenie pohľadávok zväzu v zmysle platnej VHS  do 16.1.2014                          Ing.Harabin

VV VsSTZ potvrdil povinnosť  klubov, uhradiť poplatok za mládež,  ak nemajú družstvo v súťažiach kat.A, alebo  B vyhlásených VsSTZ

Návrh zrušiť od súťažného ročníka 2014/2015 poplatky, ak klub nemá mládežnícke družstvo  –  Solár

Po prediskutovaní návrhu a ďalších možností a po hlasovaní 6 za a 1 proti prijal  poplatok za nenahlásenie družstva mládeže v súlade s platným súťažným poriadkom takto:

2. liga – súťažný ročník/klub………..85 €   

3. liga – súťažný ročník/klub………..50 €

4. liga – súťažný ročník/klub………..25 €

Získané prostriedky za registrácie ponechať  pre činnosť  komisie mládeže.

VV VsSTZ rozhodol hlasovaním    6:1.  Zdôvodnenie :

V roku 2007  VV rozhodol vrátiť ich na OSTZ  – dôvodom bolo, aby to podporilo zvýšenie počtu      registrovaných hráčov v okresoch, ktorí hrali len na súpisky, resp. rôzne preukazy. Konferencia SSTZ v roku 2011 pri zvýšení registračných poplatkov schválila rozdelenie získaných  prostriedkov takto : 1/3 pre SSTZ, 1/3 pre komisiu mládeže (najmladšie žiactvo), na ktoré MŠVVaŠ SR   neprispieva a 1/3 pre KSTZ na mládež. Krajské STZ tieto prostriedky používajú rovnako ako SSTZ na činnosť mládeže.

Výzva pre záujemcov o získanie 1.kvalifikačného stupňa trénerov    Ing.Reho

Rozpočet  VsSTZ -uznesenie predložiť na schválenie bolo prijaté na zasadnutí v auguste, v septembri, pre  predsedu EkK– Ing.Harabin zdôvodnil, prečo ani k termínu 25.10. a 5.11. nebol predložený rozpočet – pracovne  zaneprázdnený, každú sobotu hrá zápasy, kontroloval dozadu všetky výdavky, prepracoval celý   denník.  Návrh rozpočtu predložil k 12.12., výkonný výbor ho neakceptoval. Rozpočet schválený 11.3.2014 bez prítomnosti predsedu EkK.

Výkonný výbor na zasadnutí 11.3.2014 rozhodol o zvolaní mimoriadneho zasadnutia VV o 7 dní na odvolanie Ing.Harabina z funkcie podpredsedu a predsedu ekonomickej komisie pre pasivitu a dlhodobé neplnenie uznesení. Zasadnutie nebolo uznášania schopné. Prítomní Dr.Fink, Ing.Reho, Dr.Brúderová.    Ospravedlnený St.Dubec (práca v Bratislave) – vyjadril svoje stanovisko písomne, Solár  (porucha auta mimo Košíc).

Dňa 18.3.2014 oznámil Ing.Harabin e-mailom rezignáciu z funkcie predsedu ekonomickej funkcie.

Všetky podrobnosti sú v zápisniciach z VV na webovej stránke zväzu.

Marta Brúderová, predsedníčka