Zmena Stanov | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Zmena Stanov

📁 Aktuality 🕔27.apríl 2017

V ý c h o d o s l o v e n s k ý stolnotenisový zväz 093 01 Vranov nad Topľou,   Štúrova 101/5

                                       T: 0918 428 313    IČO :31268340      DIČ:  2021417090   

                                   ==============================================

N Á V R H

na zmenu Stanov VsSTZ

 

Vranov nad Topľou 25.04.2017

V programe rokovania Konferencie VsSTZ je návrh na zmenu stanov dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že v zmysle článku 1 bod 3 stanov je sídlom zväzu adresa súčasného predsedu VsSTZ, ktorý už nebude kandidovať na túto funkciu, a preto je potrebná zmena.

Je zámerom VsSTZ opäť novelizovať stanovy VsSTZ a to po aktuálnej novele zákona o športe. Výkonný výbor VsSTZ je toho názoru, že nový návrh je vhodné spracovať až po schválení zmeny stanov SSTZ, ktorá sa uskutoční na Konferencii SSTZ dňa 16.06.2017.

V prípade, že delegát chce napriek tejto skutočnosti predložiť ďalšiu zmenu stanov, je potrebné, aby túto predložil v legislatívnej podobe najneskôr do 15.05.2017.

Na návrhy predložené po tejto lehote sa nebude prihliadať !

JUDr. Anton Hajduk

predseda VsSTZ