Návrh kandidátov | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Návrh kandidátov

📁 Aktuality 🕔27.apríl 2017

                               V ý c h o d o s l o v e n s k ý stolnotenisový zväz

                           093 01 Vranov nad Topľou,   Štúrova 101/5

                                       T: 0918 428 313    IČO :31268340      DIČ:  2021417090   

                                   ==============================================

N Á V R H

kandidátov do orgánov VsSTZ

 

Vranov nad Topľou 25.04.2017

V súlade so stanovami so VsSTZ, výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 25.04.2017 v záujme zachovania rýchleho a objektívneho konania konferencie rozhodol, že návrhy na kandidátov do orgánov VsSTZ sú povinní delegáti (delegátom je iba ten, kto potvrdí svoju osobnú účasť na konferencii v termíne do 08.05.2017) predložiť v termíne do 08.05.2017 v písomnej podobe na e-mailovú adresu predsedu VsSTZ (anton_hajduk@stonline.sk).

Na návrhy podané po tejto lehote sa nebude prihliadať !

Návrh predloží delegát v počtoch uvedených nižšie do týchto orgánov:

  1. predseda VsSTZ………………………………………………..1 kandidát
  2. členovia výkonného výboru…………………………………6 kandidátov
  3. kontrolná komisia……………………………………………….3 kandidátov

 

V prípade uvedenia vyššieho počtu kandidátov návrh sa považuje za neplatný. Návrh na kandidáta, ktorý nebude delegátom konferencie bude v zmysle článku 7 bod 2 stanov neplatný. Návrh bude obsahovať meno, priezvisko a príslušnosť delegáta ku klubu.

JUDr. Anton Hajduk

predseda VsSTZ