Návrh delegátov | VsSTZ

Oficiálna stránka VsSTZ,Košice-Prešov

Homepage

Návrh delegátov

📁 Aktuality 🕔27.apríl 2017

                      V ý c h o d o s l o v e n s k ý stolnotenisový zväz

                         093 01 Vranov nad Topľou,   Štúrova 101/5

                         T: 0918 428 313    IČO :31268340      DIČ:  2021417090   

                           ==============================================

 

D E L E G Á T

na konferenciu VsSTZ

 

Vranov nad Topľou 25.04.2017

V súlade so stanovami VsSTZ Výkonný výbor VsSTZ na svojom zasadnutí dňa 25.04.2017 v záujme zákonného, objektívneho a technicky a organizačne zabezpečeného chodu konferencie rozhodol, že organizační pracovníci klubov uvedení v rozpise stolnotenisových súťaží VsSTZ pre ročník 2016/17 a predsedovia okresných a oblastných stolnotenisových zväzov v pôsobnosti VsSTZ v termíne do 08.05.2017 predložia v písomnej podobe na e-mailovú adresu predsedu VsSTZ (anton_hajduk@stonline.sk) meno a priezvisko delegáta s oznámením o príslušnosti ku klubu, ktorý sa zúčastní na konferencii VsSTZ dňa 18.05.2017 o 14:30 v Prešove (Hotel Lineas, Budovateľská 14).

Klub nemôže splnomocniť zástupcu iného klubu, resp. osobu s nepríslušnosťou ku klubu zastupovaním na konferencii. Delegát ak nie je registrovaným hráčom klubu, predloží relevantný doklad k príslušnosti ku klubu, resp. poverenie predsedu s číslom telefónu predsedu klubu a preukáže sa občianskym preukazom. Ak organizačný pracovník neoznámi meno delegáta vopred, tento delegát nebude mať nárok na občerstvenie a refundáciu cestovného. Týmto opatrením chce výkonný výbor VsSTZ vylúčiť nelegitímne hlasy delegátov na konferencii.

 

JUDr. Anton Hajduk

predseda VsSTZ